Vector Synergy – Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ VECTORSYNERGY.COM

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.vectorsynergy.com (dalej jako: „Strona” lub „Serwis Internetowy”) jest spółka VECTOR SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369575; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 60.375.00 zł, posiadająca: adres siedziby i adres do korespondencji ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, NIP: 7811857270, REGON: 30157574, adres poczty elektronicznej: info@vectorsynergy.com, numer telefonu kontaktowego: +48 61 667 07 44, fax +48 61 622 95 04 (opłata zgodna z taryfą operatora) (dalej jako: „Vector Synergy”, „Właściciel” lub „Administrator”)

Vector Synergy dostarcza firmom i organizacjom ekspertów do realizacji projektów, które wymagają posiadania certyfikatu bezpieczeństwa oraz oferuje kompleksowe usługi i więcej niż zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego Klientów. Vector Synergy należy do grupy VOL, której działalność rozpoczęła się w 1991 roku.

DANE KONTAKTOWE

VECTOR SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
e-mail: info@vectorsynergy.com,
telefon: +48 61 667 07 44
fax +48 61 622 95 04

NOTA PRAWNA

Strona jest internetową stroną wizytówką działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora w zakresie wskazanym na Stronie. Strona ma charakter informacyjny – Administrator za jej pośrednictwem udostępnia m.in. informacje o świadczonych przez siebie usługach, o klientach z którymi współpracuje oraz o posiadanych certyfikatach. Na Stronie Administrator zamieszcza także aktualności związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz informacje o swoim zespole pracowników i współpracowników. Na stronie jest dostępny także formularz kontaktowy, który pozwala na nawiązanie kontaktu z Administratorem. Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym ani innym tego typu serwisem, za pośrednictwem którego byłoby możliwe zawarcie bezpośrednio umowy o korzystanie z usług Administratora. Oznacza to m.in. że opisy usług, reklamy, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały reklamowe, cenniki i inne informacje dotyczące Administratora zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań: (1) Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej, (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Strona jest dostępna publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne oraz powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym wiążącymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – jeżeli ma zastosowanie) i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora i innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z korzystania ze Strony poprzez przejście na inną stronę internetową, zamknięcie karty przeglądarki lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów, uwag lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszego regulaminu lub z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. W opisie zgłoszenia prosimy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia oraz – jeżeli to konieczne dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE

Na Stronie dostępny jest formularz kontaktowy oraz formularz do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy u Administratora ułatwiający kontakt z Administratorem. Korzystanie z nich jest dobrowolne i nieodpłatne. Osoba chcąca się skontaktować z Administratorem może to zrobić także na inne sposoby wskazane na wstępie niniejszego regulaminu.

Rozpoczęcie korzystania z formularza kontaktowego oraz formularza do zgłoszenia swojej kandydatury następuje po podaniu przez kontaktującą się osobę w formularzu zamieszczonym w zakładce „Kontakt” albo „Zgłoś swoją kandydaturę” widocznych na Stronie swoich danych kontaktowych (podpis albo imię i nazwisko), adresu kontaktowego poczty elektronicznej oraz treści wiadomości do Administratora. W przypadku formularza do zgłoszenia swojej kandydatury możliwe jest dodatkowo podanie linku do swojego CV. Wysłanie wiadomości za pomocą formularza wymaga następnie kliknięcia pola akcji zamieszczonego pod formularzem – w tym momencie zapytanie lub zgłoszenie objęte formularzem zostaje wysłane do Administratora. Zakończenie korzystania z formularza następuje z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez kontaktującego się formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (skorzystanie z formularza kontaktowego oraz ewentualne obowiązki ustawowe Administratora – jeżeli ma to zastosowanie).

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy regulamin dotyczy tylko zasad korzystania z niniejszej Strony.