Vector Synergy-POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY TRENINGOWEJ CYBER DEFENCE EXERCISE PLATFORM (CDeX)

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY TRENINGOWEJ
CYBER DEFENCE EXERCISE PLATFORM (CDeX)

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. KORZYSTANIE Z PLATFORMY CYBER DEFENCE EXERCISE PLATFORM  (CDeX) WYMAGA ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, POWINIENEŚ ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z PLATFORMY CYBER DEFENCE EXERCISE PLATFORM (CDeX). PRZEZ KORZYSTANIE Z PLATFORMY CYBER DEFENCE EXERCISE PLATFORM  (CDeX) ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI JEJ URUCHOMIENIE, ZAKUP I REALIZACJA SZOLEŃ, UŻYWANIE, POBRANIE, UZYSKANIE DOSTĘPU LUB INNE JEGO UŻYCIE LUB UZYSKIWANIE KORZYŚCI Z PLATFORMY.

PLATFORMA CYBER DEFENCE EXERCISE PLATFORM (CDeX) CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM, PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INNYMI PRZEPISAMI POWSZECHNIE OBOWIĄZUJEGO PRAWA. PLATFORMA JEST LICENCJONOWANA W MODELU SAAS, A NIE SPRZEDAWANA. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PLATFORMY CYBER DEFENCE EXERCISE PLATFORM (CDeX) JAKO CAŁOŚCI ORAZ JEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, W TYM TREŚCI, SZKOLEŃ, SCENARIUSZY, GRAFIK, UTWORÓW, WZORÓW I ZNAKÓW DOSTĘPNYCH W JEJ RAMACH NALEŻĄ DO USŁUGODAWCY LUB INNYCH UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW TRZECICH. OCHRONA PRZYZNANA PLATFORMIE OBEJMUJE WSZYSTKIE FORMY JEJ WYRAŻENIA.

 

 

1)   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Platformy Treningowo Cyber Defence Exercise Platform (CDeX) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla korzystających z Platformy. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Platformy, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą – zwana dalej „Polityką Prywatności”.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności, jak i dostęp Platformy CDeX na podstawie Vouchera skierowany jest wyłącznie do konsumentów, co oznacza, że stroną umowy o korzystanie z niej nie może przedsiębiorca.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy jest VECTOR SYNERGY SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, NIP PL7811857270, REGON 301575740, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000369575, kapitał zakładowy: 71.625,00 zł; adres poczty elektronicznej: julia.domagalska@vectorsynergy.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Platformy.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 5. Korzystanie z Platformy CDeX jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Uczestnika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem (np. Umowy Licencyjnej na korzystanie z Platformy CDeX) – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Platformie lub w Regulaminie Platformy lub niniejszej Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania danej umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Platformie lub w Regulaminie Platformy lub niniejszej Polityce Prywatności; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Uczestnik, Platforma CDeX, Trening) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na Platformie CDeX.

2)   PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1.       Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.       Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów i Uczestników Platformy przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3)   CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

1.       Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Uczestnika na Platformie CDeX. Dane Uczestników są podawane w ramach Platformy przez samego Uczestnika.

2.       Administrator może przetwarzać dane osobowe na Platformie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie umowy o korzystanie z Platformy CDeX (Umowy Licencyjnej, w tym udział Uczestnika w Treningu) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
Prowadzenie ksiąg rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 650, 723, j.t.) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, j.t.)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

 

Dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

Dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

4)   ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH NA PLATFORMIE

1.       Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy, w tym dla realizacji Umowy Licencyjnej i realizacji usług dostępnych na Platformie CDeX konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2.       Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

3.       Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.       Dane osobowe Uczestników Platformy mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Platformy CDeX i świadczonych za jego pośrednictwem Treningów (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5)   PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.       Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2.       Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.       Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.       Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Platformie.

6)   PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności mały fragment tekstu, który Platforma CDeX wysyła do urządzenia końcowego Uczestnika (np. komputer, tablet, smartfon itp.) i które to urządzenie końcowe Uczestnika wysyła z powrotem przy następnych wejściach na Platformę CDeX. Pliki Cookies używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Dzięki temu rozwiązaniu Uczestnik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na Platformę CDeX. Szczegółowe informacje na temat tej technologii można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Uczestników z Platformy CDeX w następujących celach:
 3. realizacji podstawowych funkcjonalności Platformy CDeX takich jak utrzymanie sesji, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań, raportów;
 4. dostosowaniu Platformy CDeX do indywidualnych preferencji Uczestnika (np. dotyczących języka Platformy CDeX).
 5. Konfiguracja plików cookies jest bezpośrednio związana z ustawieniami urządzenia końcowego Uczestnika, a w szczególności wykorzystywaną przez niego przeglądarką internetową. Uczestnik w każdym czasie ma możliwość wyłączenia transferu plików cookies. Producenci przeglądarek internetowych w dokumentacjach technicznych opisują jak skonfigurować ich produkt, aby uniemożliwić wysyłanie i pobieranie plików cookies. Ponadto Uczestnik w łatwy sposób może znaleźć w tym temacie porady w Internecie, wpisując w wyszukiwarce internetowej np. hasło „Jak wyłączyć pliki cookies w Mozilla Firefox ?”. Powyższe zapytanie należy dopasować do używanej przez Uczestnika przeglądarki internetowej.

7)   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Platformy Administratora.

 

Data wejście w życie niniejszego dokumentu: 28 października 2019 r.